Các điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, Newcastle Language Systems có thể truy cập tại newcastlels.com. Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn nào.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Khác với những nội dung của riêng bạn, theo các Điều khoản này, Newcastle Language Systems và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền và tài liệu sở hữu trí tuệ có trong trang web này. Bạn chỉ được cấp giấy phép giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên trang web này.

Hạn chế

Bạn bị hạn chế tất cả những điều cụ thể sau đây:

  • Xuất bản bất kỳ tài liệu trên website này lên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
  • Bán, cấp phép và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu trên trang web này;
  • Công khai và/hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên trang web này;
  • Sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào hoặc có thể gây tổn hại cho trang web này;
  • Sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào tác động đến người dùng truy cập trang web này;
  • Sử dụng trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc bằng bất kỳ cách nào có thể gây hại cho trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến trang web này;
  • Sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Bạn bị hạn chế truy cập vào một số khu vực của trang web này và Newcastle Language Systems có thể tiếp tục hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn dùng cho trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải giữ bí mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của trang web này, "Nội Dung Của Bạn" có nghĩa là bất kỳ âm thanh, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác bạn chọn để hiển thị trên trang web này. Bằng cách hiển thị "Nội Dung Của Bạn", bạn cấp cho Newcastle Language Systems một giấy phép không độc quyền, không thể hủy ngang, có thể cấp phép trên toàn thế giới để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông. "Nội Dung Của Bạn" phải là nội dung của bạn và không được xâm phạm hay làm tổn thương bất kỳ bên thứ ba nào. Newcastle Language Systems có quyền xóa bất kỳ nội dung nào của bạn khỏi trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Không Bảo hành

This Website is provided "as is," with all faults, and Newcastle Language Systems express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.
Trang web này được cung cấp "như thực trạng" với tất cả các lỗi và Newcastle Language Systems không có bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, liên quan đến trang web này hoặc các tài liệu có trên trang web này. Ngoài ra, không có nội dung nào trên trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm Hữu hạn

Trong mọi trường hợp, Newcastle Language Systems, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này cho dù đó là hợp đồng. Newcastle Language Systems bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Sự bồi thường

Bạn phải bồi thường đến mức tối đa cho Newcastle Language Systems từ và chống lại bất cứ và/hoặc tất cả các khoản nợ, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

Tính hợp lệ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong trang web này.

Sự thay đổi của các điều khoản

Newcastle Language Systems được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp và bằng cách sử dụng trang web này, bạn sẽ phải xem xét các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Bài tập

Newcastle Language Systems is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận Newcastle Language Systems và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật Điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Bang chúng tôi và bạn đệ trình lên cơ quan tài phán không độc quyền của tiểu bang và tòa án liên bang đặt tại chúng tôi để giải quyết mọi tranh chấp.